สถาบันการ์ตูนไทย รับสมัครงาน | ข่าวสาร | สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก

มูลนิธิเด็ก: ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อสนับสนุนสิทธิเด็ก ช่วยเหลือเด็กที่ตกอยู่ในความทุกข์ยากและถูกทอดทิ้ง ทั้งได้ริเริ่ม สนับสนุน กิจกรรมทางการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมและการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อการพัฒนาเด็ก ครอบครัว และสังคมไทย

สถาบันการ์ตูนไทยเป็นโครงการหนึ่งของมูลนิธิเด็ก ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวม เผยแพร่องค์ความรู้ทางสื่อการ์ตูน ผลิตเผยแพร่ และสนับสนุนสื่อ ตลอดจนกิจกรรมทางการ์ตูน เพื่อประโยชน์ต่อการส่งเสริมศักยภาพเยาวชน และร่วมสร้างสรรค์ สังคมไทยสู่สังคมแห่งความเกื้อกูล

ในปี ๒๕๕๘ รณรงค์ให้เด็กยากจน ที่ขาดโอกาส แต่กระหายอ่านหนังสือ ได้เข้าถึงหนังสือดี ผ่านโครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก

สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ ๓ ตำแหน่ง ดังนี้

เจ้าหน้าที่บัญชี ๑ ตำแหน่ง

ดูแลงบดุลและควบคุมระบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายและบัญชีสต๊อคหนังสือของโครงการสถาบันการ์ตูนไทย

– รายงานงบการเงิน และแยกประเภทบัญชี รับ-จ่ายช่องทางต่าง ๆ

สวัสดิการ

– ค่ารักษาพยาบาล

– ประกันสังคม

– ประกันอุบัติเหตุ

คุณสมบัติ:

– อายุ ๒๕ ปีขึ้นไป

– วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ ในสายงานที่เกี่ยวข้อง ๑ – ๒ ปีขึ้นไป

– ทำงานแบบมืออาชีพ, มีทักษะความเป็นผู้นำ และรักงานบริการ

– มีความสามารถในการวางแผน และการบริหารจัดการ

– มีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อประสานงานละเอียด รอบคอบ และมนุษยสัมพันธ์ดี

– ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะโปรแกรมออฟฟิส และโปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐานได้เป็นอย่างดี

– ชอบอ่านหนังสือและติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ สนใจในประเด็นทางสังคม การศึกษา และสิทธิเด็ก

– มีทัศนคติการทำงานที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ ๆ ศึกษาสื่อใหม่ ๆ

  อาทิ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ ๆ ฯลฯ

– สามารถเดินทางไปทำงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้ และหรือทำงานวันหยุดได้

– เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ธุรการ  ๑ ตำแหน่ง

๑.  พิมพ์เอกสารและจดหมายต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๒.  บันทึก ติดตาม ดูแลจัดเก็บเอกสารเข้า-ออก และไฟล์งานให้เป็นระบบ

๓.  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการ

– ค่ารักษาพยาบาล

– ประกันสังคม

– ประกันอุบัติเหตุ

คุณสมบัติ :

– อายุ ๒๓ ปีขึ้นไป

– วุฒิปวส.-ปริญญาตรี

– มีประสบการณ์ ในสายงานที่เกี่ยวข้อง ๑ ปีขึ้นไป

– มี, ทำงานแบบมืออาชีพ, มีทักษะความเป็นผู้นำ และรักงานบริการ

– มีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อประสานงานละเอียด รอบคอบ และมนุษยสัมพันธ์ดี

– ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะโปรแกรมออฟฟิสต์ พิมพ์งานเร็ว และรอบคอบ

– ชอบอ่านหนังสือและติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ สนใจในประเด็นทางสังคม การศึกษา และสิทธิเด็ก

– มีทัศนคติการทำงานที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ ๆ ศึกษาสื่อใหม่ ๆ

  อาทิ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ ๆ ฯลฯ

– สามารถเดินทางไปทำงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้ และหรือทำงานวันหยุดได้

– เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ประสานงานและติดตามข้อมูลในพื้นที่

๑.  ประสานงาน ลงเก็บข้อมูล และติดตามงานข้อมูล บันทึกข้อมูล เขียนข่าว รายงานฯ ในพื้นที่

๒.  ประสานงานกับชาวบ้าน หน่วยงาน เครือข่ายในแต่ละพื้นที่

สวัสดิการ

– ค่ารักษาพยาบาล

– ประกันสังคม

– ประกันอุบัติเหตุ

คุณสมบัติ :

– อายุ ๒๓ ปีขึ้นไป

– วุฒิปวส.-ปริญญาตรี

– มีประสบการณ์ ในสายงานที่เกี่ยวข้อง ๑-๒ ปีขึ้นไป

– มีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อประสานงาน และมีทักษะด้านงานเขียน

– มีความเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ สามารถติดต่อประสานงานกับชาวบ้าน เด็ก องค์กร

  และเครือข่ายในแต่ละพื้นที่ได้

– มีความสามารถในการวางแผน การบริหารจัดการ

– ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะโปรแกรมออฟฟิสต์

– ชอบอ่านหนังสือและติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ สนใจในประเด็นทางสังคม การศึกษา และสิทธิเด็ก

– มีทัศนคติการทำงานที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ ๆ ศึกษาสื่อใหม่ ๆ

  อาทิ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ ๆ ฯลฯ

– สามารถเดินทางไปทำงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้ และหรือทำงานวันหยุดได้

– เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

โดย กรอกใบสมัครตามเอกสารใบสมัครงานของสถาบันฯ ให้ครบถ้วน รวมทั้งข้อเขียน และระบุเงินเดือนที่ต้องการ

ส่งใบสมัครได้ที่ : สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก (สมัครงาน) ที่อยู่ 460ซ.จรัญสนิทวงศ์ 67บางพลัด กทม. 10700

หรือสามารถส่งทางอีเมล์ได้ที่ e-mail: [email protected]

*** ดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.cartoonthai.in.th

http://www.mediafire.com/view/kk44qirnu6nw8lv/cttjobrequirementform.pdf

http://www.mediafire.com/view/c26wpuoc7v8liw0/cttjobrequirementform.doc

หลักฐานการสมัคร

1.      รูปถ่ายขนาด 1หรือ 2นิ้ว จำนวน 1รูป

2.      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3.      สำเนาทะเบียนบ้าน

4.      สำเนาวุฒิการศึกษา

ข้อเขียนเพิ่มเติม 1หน้ากระดาษ A 4ดังนี้

–  ทัศนคติต่อองค์กรที่ท่านเข้าใจ

 –  แนวความคิดด้านการผลิตสื่อการ์ตูนเพื่อรับใช้สังคม

–  มุมมองต่อวงการหนังสือการ์ตูนไทยในปัจจุบัน

–  แนวความคิดเกี่ยวกับช่องทางและโอกาสการเข้าถึงหนังสือของเด็กด้อยโอกาสในสังคมไทย

–  หนังสือ หรือภาพยนตร์ ที่ท่านอ่านหรือดูล่าสุด

–  การทำงานอย่างมีความสุขในทัศนะของท่าน


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *